Advies


Ga je bouwen of verbouwen? Heb je je oog laten vallen op een woning die opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed? Heb je een waardevol graf in concessie?

Wil je graag een erfgoedproject uitvoeren en wil je weten hoe we jou inhoudelijk en financieel kunnen helpen?

Wil je graag ondersteuning bij het uitvoeren van je cultuur- of erfgoedproject?

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen.

Toch nog een vraag?


Contacteer een medewerker

Een laptop, beamer, scherm, MD recorder, fototoestel, scanner, educatieve koffers… zijn zaken die je gratis kan ontlenen via onze uitleendienst.

Het volledige overzicht en de voorwaarden kan je hier terugvinden.

Wij verwelkomen je graag. Stuur een mail naar bie@midwest.be en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. We zoeken samen met jou naar een gepaste invulling van het vrijwilligerswerk. Je kiest zelf op welke basis je komt vrijwilligen: wekelijks, projectmatig, … Alle gemaakte afspraken leggen we vast in een vrijwilligerscontract zodat je goed weet waarvoor je je engageert. Vrijwilligerswerk bij BIE is onbezoldigd, maar je mag rekenen op de nodige fijne attenties!

We raden je aan je activiteit zelf in te voeren in de UiTdatabank. Zo zal je activiteit te zien zijn op www.uitinvlaanderen.be, maar ook op onze eigen regionale website www.uitinmidwest.be. Daarnaast zal je activiteit ook verschijnen op de UiT-pagina op de website van de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Wij adverteren maandelijks in de Weekbode / Krant van West-Vlaanderen (editie Roeselare), ook jouw activiteit kan er vermeld worden. Wij selecteren enkel evenementen die ingevoerd zijn in de UiTdatabank.

Tot slot sturen we elke maand onze reporter naar een vereniging in de regio naar aanleiding van een komende voorstelling, concert of tentoonstelling. Wil je dat onze reporter ook bij jouw vereniging langskomt, stuur dan een mail naar Annelies.Anseeuw@midwest.be.

Algemeen: uitleendienst, vrijwilliger worden, promotionele ondersteuning, ...


Subsidieaanvragen gebeuren via het (digitaal) doorsturen van een desbetreffende correct en volledig ingevulde aanvraagfiche en invulbegroting, je vindt hier alle info.
Opgelet: dit moet maximaal 3 maanden voor de uitvoering van het project of verschijnen van de publicatie gebeuren hierbij rekening houdend met vaste indiendata: 1 februari, 1 april, 1 augustus en 1 oktober.

Voor beide nationale erfgoedevenementen kan je telkens een forfaitair subsidiebedrag van maximaal 500 euro ontvangen als je ten laatste vier maanden vóór het evenement ingeschreven bent op de officiële site van Erfgoeddag of Open Monumentendag.
Na het evenement hoef je dan enkel een correct en volledig ingevulde invulbegroting (digitaal) door te sturen met de bijpassende en genummerde betaalbewijzen.

Uiteraard, we staan voor je klaar! We overlopen samen met jou je ideeën en intenties en leiden je in goede banen met inspirerende ideeën, samenwerkingen, tips, …
Zo krijg je een rijker project en hierdoor maak je kans op meer subsidies.
Maak dus gerust een afspraak via Hugo.Verhenne@midwest.be of 0496 80 82 86.

Erfgoedprojecten, subsidiedossiers, ...


De inventaris van het bouwkundig erfgoed bevat allerlei soorten ‘gebouwd’ erfgoed: herenhuizen en arbeiderswoningen, bunkers, kastelen, fabrieken en nog veel meer. Het biedt een overzicht van het lokaal waardevol bouwkundig erfgoed in een gemeente.
Via de website kan je per gemeente en/of straat een lijst opvragen van het waardevol erfgoed in jouw buurt.

Sinds 2009 wordt deze inventaris jaarlijks opnieuw vastgesteld. Door deze vaststelling worden er juridische gevolgen gekoppeld aan een opname in de inventaris. Het belangrijkste rechtsgevolg is dat voor elke sloop of grote verbouwing van een vastgesteld inventarisitem bijkomend advies moet gevraagd worden omtrent de erfgoedwaarde. De andere rechtsgevolgen kan u hier nalezen.

Alle beschermde monumenten zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Maar niet alle relicten opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn een beschermd monument.

Een gebouw is pas beschermd als een monument als de bevoegde minister hiertoe het beschermingsbesluit tekent. Voor alle werken aan een beschermd monument is een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed nodig. Meer hierover vind je hier.

Een opname van een gebouw op de inventaris van het bouwkundig erfgoed geeft aan dat dit lokaal waardevol erfgoed is. Naar sloop en verbouwing zijn hier meer mogelijkheden dan bij een beschermd monument. Meer over de rechtsgevolgen van een opname op de inventaris lees je hier.

Nee. Voor verbouwingswerken kan u geen premie krijgen omwille van de erfgoedwaarde. Enkel indien een gebouw beschermd is als monument kunnen er premies aangevraagd worden.

Kijk hier na of een gebouw een beschermd monument is.

Er kunnen wel steeds premies bekomen worden die ook gelden voor niet vastgestelde inventarisitems. Kijk hier voor een overzicht.

Kerkenbeleidsplan is de nieuwe benaming voor wat we vroeger een parochiekerkenplan noemden. Wie al een parochiekerkenplan heeft, moet dus niet nog een kerkenbeleidsplan maken, of omgekeerd. Die nieuwe benaming is voor de Vlaamse overheid de officiële benaming geworden van de lange termijnvisie op het gebruik van de parochiekerken op het grondgebied van de gemeente, die minister Geert Bourgeois in zijn conceptnota van 2011 aankondigde. Die officiële benaming werd geïntroduceerd in het onroerenderfgoeddecreet. Samen met de benaming werd ook een definitie in dat decreet opgenomen in artikel 31°/1. Die luidt als volgt: “kerkenbeleidsplan: een schriftelijk document dat eerst door het representatief orgaan van de betrokken eredienst en vervolgens door de gemeente- of de provincieraad werd goedgekeurd en dat een lokaal gedragen langetermijnvisie biedt voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de betrokken eredienst op het grondgebied van de gemeente of provincie. De langetermijnvisie moet minimaal volgende basisgegevens bevatten: a) een beschrijving van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst, met onder meer hun cultuurhistorische waarde, hun architecturale mogelijkheden, hun bouwfysische toestand; b) de situering van elk gebouw bestemd voor de eredienst in zijn ruimtelijke omgeving; c) een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst en d) een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de betrokken gebouwen, inclusief een plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht.

Het kerkenbeleidsplan wordt per erkende eredienst opgesteld. Voor de katholieke eredienst gebeurt dit per gemeente en gaat het om alle parochiekerken (en eventueel annexkerken of bijkerken) op het grondgebied van deze gemeente. Alle katholieke parochiekerken moeten hierin opgenomen worden, beschermde zowel als niet-beschermde.

Wat er in zo’n plan moet staan, vind je in de inspiratienota kerkenbeleidsplannen die werd opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. Let wel op: deze nota werd begin januari aangepast.

Als je twijfelt of je kerkenbeleidsplan voldoet aan de vereisten die in de inspiratienota gesteld worden, mag je het CRKC steeds contacteren. Wij kijken je plan na en geven suggesties voor eventuele aanvulling ervan.

Wie moet over zo’n plan beschikken? Is je kerk beschermd en heb je een aanvraag ingediend voor een restauratiepremie of erfgoedpremie (zowel in het ‘oude’ monumentendecreet als het ‘nieuwe’ onroerenderfgoeddecreet), dan moet je dit plan kunnen voorleggen. Is je kerk niet beschermd en wil je een subsidie aanvragen onder meer voor restauratie van het gebouw, dan moet je aan het agentschap Binnenlands Bestuur een attest voorleggen van de bisschop en van de gemeente waarin verklaard wordt dat deze kerk verder zal gebruikt worden voor de eredienst. De bisschop zal dan nagaan of dit gebruik kadert in het kerkenbeleidsplan. Dus ook voor niet-beschermde kerken heb je een kerkenbeleidsplan nodig.

Een beheersplan moet je enkel opstellen voor beschermde kerken. Informatie hierover vind je terug op de website van agentschap Onroerend Erfgoed. In hoofdstuk 8 van het onroerenderfgoeddecreet en in artikel 8.1.4 van het onroerenderfgoedbesluit wordt beschreven wat zo’n plan is en wat erin moet staan. Dit plan moet je kunnen voorleggen op het ogenblik dat je een erfgoedpremie aanvraagt voor de restauratie van je beschermde kerk. Heb je geen directe restauratieplannen, dan verdient het toch aanbeveling om een beheersplan op te stellen, omdat je daardoor een goed zicht hebt op de maatregelen die binnen een termijn van 20 jaar genomen moeten worden om het monument goed te beheren en te behouden voor de toekomst.

Verdere info over de verschillende plannen voor kerkenbeheer vind je op de website van het CRKC.

Inventaris bouwkundig erfgoed, beschermd monument, kerkbeheersplan, ...