In het najaar van 2015 werd in opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en Global Estate Group een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de gronden van het toekomstige bedrijvenpark Beveren-Onledebeek aan de Wagenbrugstraat en Onledegoedstraat te Beveren (Roeselare). Hierbij werden diverse sporen gevonden van menselijke aanwezigheid, daterend uit de Romeinse periode en de middeleeuwen. Dit voorjaar worden deze sporen in vier verschillende zones verder onderzocht via opgravingen door het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) en BAAC Vlaanderen.

Zone 1 omvat een Romeinse vindplaats ten oosten van de Onledebeek. Hier werden verschillende afbakeningsgreppels, een huisplattegrond en talloze (paal)kuilen blootgelegd. De huisplattegrond is een variant op de vorig jaar langs de Krommebeekstraat aangetroffen Romeinse woonhuizen. Net buiten het woonareaal werden een achttal brandrestengraven onderzocht die allen over een nis net ten noorden van het graf beschikten en één of meerdere keramische bijgaven bevatten. De vondst van verschillende houtskoolmeilers wijst op bosgebied in de nabijheid en de nood aan houtskool voor ambachtelijke activiteiten. Het complex van grachten en poelen in het noorden van Zone 1 bleek heel rijk aan vondsten, waaronder aardewerk, fragmenten van maalstenen, keramisch materiaal, houten planken en een zeldzaam bewaarde houten kom met steel. Er werden eveneens heel wat bomkraters aangetroffen die getuigen van de hevige gevechten op 14 oktober 1918 toen Franse troepen Roeselare en de omliggende gemeenten – waaronder Beveren – op de Duitsers wisten te veroveren.

De middeleeuwse vindplaats in Zone 2 ligt vlak langs de Onledebeek. Meest opvallend hier is de afbakeningsgracht waarbinnen een éénschepige gebouwplattegrond bestaande uit een dubbele rij paalsporen werd blootgelegd. Daarnaast kwamen nog één of meerdere bijgebouwen en verschillende kuilen met redelijk wat vondstmateriaal aan het licht.

Wat noordelijker langs de Onledebeek ligt Zone 3, waar men een viertal houtskoolmeilers en een crematiegraf heeft opgegraven. Het vermoeden is dat ze allen in de Romeinse periode te dateren zijn, maar dit zal verder gespecialiseerd onderzoek moeten uitwijzen. Ook verschillende grote bomkraters uit het bevrijdingsoffensief op het einde van WOI werden op dit perceel vlak langs de Onledebeek aangetroffen. Een profiel van het beekdal bracht dan weer een 3-tal oude lopen – inclusief organische pakketten – van de Onledebeek aan het licht. De genomen stalen zullen ons meer kunnen vertellen over de evolutie van (de begroeiing van) het landschap doorheen de tijd.

Op het aangrenzende perceel werden in Zone 4 eveneens een tweetal houtskoolmeilers opgegraven. Ook hier is het vermoeden dat het om Romeinse exemplaren gaat, hoewel er een roodgeglazuurde scherf uit de late middeleeuwen werd in aangetroffen. Mogelijk is de scherf intrusief, maar dat moet nog verder aangetoond worden.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een stuk grond kunnen vrijblijvend contact opnemen met het infoloket van WVI – infoloket@wvi.be of 050 36 71 71.

Wie: Vlaams Erfgoed Centrum (VEC)

Waar: Wagenbrugstraat, Beveren (Roeselare)

Wanneer: April-juni 2016