De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) staat in voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein langs de Krommebeekstraat en de Vloedstraat te Roeselare. Voorafgaand vindt een archeologisch onderzoek plaats om de aanwezige restanten uit het verleden te documenteren.

Vorig jaar voerden de archeologen van GATE bvba al een proefsleuvenonderzoek uit. Verspreid over het hele terrein vonden ze sporen van vrij intensieve menselijke aanwezigheid uit de metaaltijden, de Romeinse periode, de volle en late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 18 zones werden afgebakend voor verder onderzoek.

Dit archeologische vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving zal in haar totaliteit een oppervlakte van ca. 10 ha beslaan en wordt uitgevoerd door archeologen van BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van de WVI. De start is voorzien begin april 2015 en het einde in de loop van de zomer. RADAR zal tijdens het onderzoek publieksmomenten voorzien. Intussen zijn de opgravingen bijna afgerond met een succesvol onderzoek als resultaat.

Zo blijkt dat men op deze locatie meer dan 1000 jaar aan landbouw heeft gedaan. Verschillende boerderijen uit de volle middeleeuwen (1.000-1.200 n.Chr.) zagen het daglicht. De archeologen dateerden deze woonhuizen met schuurtjes en stallingen aan de hand van potscherven typisch voor die periode. Daarnaast werden ook grachten gevonden die de omliggende akkers en weides afbakenden. Ook de historische hoeves die zich vandaag nog langs de Vloedstraat bevinden zijn een getuige van deze landbouwtraditie. Het valt op dat er nooit op dezelfde plaats gebouwd is, de boerderijen zwierven als het ware door het landschap.

De archeologen troffen ook oudere sporen aan. Twee woningen met enkele bijgebouwen – koterijen avant la lettre – dateren uit de Romeinse periode. Deze lagen vlakbij de Krommebeek. Daarrond moet bos geweest zijn, want in de omgeving werden meerdere sporen aangetroffen die wijzen op de productie van houtskool. Houtskool was belangrijk in de Romeinse periode voor metaalbewerking en verwarming. Deze Gallo-Romeinen zullen dus waarschijnlijk houthakkers geweest zijn. De archeologen vonden ook enkele Romeinse crematiegraven en een bronzen munt uit de 2de eeuw n.Chr terug.

De oudste sporen dateren echter uit de ijzertijd (8ste-1ste eeuw v.Chr.) en wijzen op beperkte landbouwactiviteiten vlak langs de Krommebeek. Het gaat om enkele grachten en een kleine opslagplaats voor graan of andere gewassen. De oudste vondsten gaan nog verder terug tot de nieuwe steentijd of het neolithicum (5.000-2.000 v.Chr.) en de midden steentijd of het mesolithicum (10.000-5.000 v.Chr.). Het gaat dan telkens om bewerkte stukken vuursteen die als werktuig gebruikt werden. Zo wijzen een aantal pijlpunten op jachtactiviteiten.

Ook de Krommebeek zelf werd onderzocht. Het verzamelde plantenmateriaal zal de archeologen in staat stellen om het landschap te reconstrueren doorheen de tijd. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog vormde deze beek trouwens het decor voor een slagveld, toen de Franse soldaten Beveren van de Duitsers bevrijdden. Meerdere bomkraters en stukken munitie herinneren ons hieraan, evenals het geweer dat naast één van de boerderijen opgediept werd.

Hebt u vragen? Dan kan u terecht bij het infoloket van de WVI (infoloket@wvi.be, 050/36 71 71) of bij de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR (0497/48 18 40).

Wie: BAAC Vlaanderen bvba

Waar: Krommebeekstraat, Beveren (Roeselare)

Wanneer: 07/04/2015 – 17/07/2015