Een team archeologen van Antea Group nv was van eind juli tot eind augustus 2011 aan de slag op de terreinen van de toekomstige verkaveling aan de Hondekensmolenstraat (HMS) te Izegem. Het proefsleuvenonderzoek (zie eerder) had immers heel wat menselijke sporen opgeleverd en met name de middeleeuwse restanten verdienden verdere aandacht. Groot was dan ook de verbazing toen bij de verwerking van de resultaten bleek dat er zich een Romeins landelijk woonhuis met afbakeningsgracht en enkele brandrestengraven bevonden. Op basis van het aardewerk kunnen deze resten in de 1ste-2de eeuw n.Chr. gedateerd worden. Min of meer bovenop het Romeinse erf werd een Karolingisch erf (8ste-10deeeuw aangetroffen. Deze was omgeven met een quasi cirkelvormige greppel die men aanvankelijk verkeerdelijk als een overblijfsel van een grafheuvel uit de bronstijd had bestempeld. De waterput binnen deze structuur werd op basis van een aardewerken kogelpot met stempelversiering aan het Karolingisch erf verbonden. In de vele greppels en paalsporen kon men voorlopig echter nog geen gebouwplattegronden herkennen. Een paar post-middeleeuwse perceelsgrachten sluiten de voorlopig gereconstrueerde geschiedenis van dit terrein af. Natuurwetenschappelijk onderzoek op de genomen stalen zou nog de nodige dateringen en extra gegevens moeten opleveren om het verhaal compleet te maken.

Het publiek kreeg op twee avonden in augustus de kans een bezoek te brengen aan het opgravingsterrein en het onderzoek van nabij te volgen. Meer dan 200 geïnteresseerden daagden op om zich door de intergemeentelijke en uitvoerende archeologen te laten inleiden in de wereld van de archeologie: de basistechnieken werden toegelicht, de eerste resultaten meegedeeld en enkele vondsten getoond. Aan de enthousiaste reacties te horen werden deze publieksmomenten fel gesmaakt en het is dan ook de bedoeling om in de toekomst dit soort bezoeken verder mogelijk te maken.

Wie: Antea Group NV

Waar:  Hondekensmolenstraat, Izegem

Wanneer: 25/07/2011 – 30/08/2011